Juli 2022

Artikel 1. De contractuele relatie tussen Onwise B.V. (OW) en de opdrachtgever

 1. De contractuele relatie tussen OW en de opdrachtgever komt altijd schriftelijk tot stand.
 2. De Algemene Voorwaarden van OW (de Algemene Voorwaarden) zijn op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten vanuit OW van toepassing.
 1. OW wijst de toepasselijk van opdrachtgevers algemene voorwaarden op aanbiedingen/offertes van, of contractuele afspraken met OW uitdrukkelijk van de hand.
 1. Afspraken tussen OW en de opdrachtgever kunnen ook langs digitale weg aan elkaar worden bevestigd.
 1. Bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden geldt voor het vaststellen van de afspraken de volgende rangorde: (1) de schriftelijke overeenkomst tussen OW en de opdrachtgever , (2) de onderliggende offerte van OW en (3) de Algemene Voorwaarden en (4) de voorafgaande correspondentie tussen partijen.

Artikel 2. De aard en omvang van de werkzaamheden

 1. Met betrekking tot de dienstverlening heeft OW een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, inhoudende dat de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen zullen worden ingevuld. Eventuele mededelingen van OW over de mogelijke resultaten van de werkzaamheden zijn louter indicatief van aard. Van een resultaatsverplichting en/of enige garantie op een bepaalde uitkomst is met andere woorden geen sprake, tenzij dat vooraf uitdrukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.
 1. OW is gerechtigd werkzaamheden binnen de scope van de opdracht te laten verrichten door derden. De daarmee samenhangende kosten kunnen alleen na voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden doorbelast.
 1. Afgesproken werkzaamheden buiten de scope van de opdracht (meerwerk) worden door opdrachtgever vergoed op basis van nacalculatie. OW is niet verplicht tot meerwerk.

Artikel 3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle door OW opgegeven prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief andere heffingen/belastingen/toeslagen die van overheidswege worden opgelegd.
 1. Alle voor OW uit de overeenkomst met de opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door OW.

Artikel 4. Aansprakelijkheid en schade

 1. Opdrachtgever kan OW in een voorkomend geval aanspreken tot nakoming van de afgesproken werkzaamheden en niet tot enige vorm van schadevergoeding. De schriftelijke ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten en een redelijke termijn van minimaal twee weken om deze te herstellen. Indien de uitsluiting van aansprakelijkheid van OW voor (vervangende of aanvullende) schadevergoeding in rechte wordt gepasseerd, geldt dat de aansprakelijkheid van OW voor de geleden directe schade onder alle omstandigheden beperkt is tot 50% van het bedrag dat de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan OW verschuldigd is met een maximum van € 10.000. Indirecte schade als gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie komt niet voor vergoeding door OW in aanmerking.
 1. De opdrachtgever vrijwaart OW voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan OW toerekenbaar is.

Artikel 5. Personeel van OW

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zolang de contractuele relatie met OW voortduurt, alsmede gedurende één jaar na afloop daarvan, werknemers van OW in dienst te nemen of anderszins, direct of indirect, in of buiten loondienst voor zich te laten werken. Bij schending van dit verbod verbeurt de opdrachtgever jegens OW een direct opeisbare boete van € 50.000 per overtreding. Indien de boete niet toewijsbaar blijkt te zijn, is de opdrachtgever aan OW wel een redelijke vergoeding verschuldigd ter zake de in desbetreffende medewerker geïnvesteerde kosten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding.
 1. Indien een werknemer van OW op locatie wordt ingezet, draagt opdrachtgever zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. Opdrachtgever is binnen dit kader verplicht alle wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden deugdelijk na te leven en is verplicht ervoor zorg te dragen dat de locatie waarop en de werktuigen en materialen waarmee deze werknemer zijn werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst verricht, voldoen aan alle terzake geldende veiligheidsvoorschriften en voorts alles te doen en na te laten wat in redelijkheid van Inlener kan worden verwacht teneinde te voorkomen dat de werknemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade lijdt.

Artikel 6. Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie uitdrukkelijk is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst

Artikel 7. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door OW in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever verleende diensten en/of geleverde producten, rusten bij OW. Alle andere intellectuele eigendomsrechten, voor zover deze ter vrije beschikking van partijen staan, worden voor zover de overdracht eenvoudig door OW kan worden bewerkstelligd op eerste schriftelijk verzoek en tegen vergoeding van kosten aan Opdrachtgever overgedragen, doch uitsluitend indien en zodra opdrachtgever jegens OW volledig aan zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 1. Alle door OW verstrekte informatie en documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van OW openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij dat schriftelijk door OW is toegestaan.
 1. OW heeft het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis en informatie (geanonimiseerd) voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 8. Algemene bepalingen

 1. Op iedere rechtsrelatie met OW is louter Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien enige bepaling uit de overeenkomst met de opdrachtgever of uit de Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de integrale regeling van de Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de oorspronkelijke bedoeling gestalte wordt gegeven.

Artikel 9. Duur en opzegging

 1. Indien de Dienst een Duurovereenkomst betreft wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij Schriftelijk anders overeenkomen. Zonder Schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden tegen het einde van de voorgenoemde periode, wordt de Overeenkomst omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien de Overeenkomst maandelijks opzegbaar is en de Opdrachtgever wil opzeggen, dient een opzegging uiterlijk voorafgaand aan het versturen van de nieuwe periodieke factuur te hebben plaatsgevonden. Er zal daarna nog 1 maand aan werkzaamheden worden ingepland en wordt ervoor gezorgd dat het project netjes wordt afgerond en indien nodig wordt overgedragen aan een andere partij.
 3. Indien OW (een) prijsverhoging(en) doorvoert, is de opdrachtgever gerechtigd de contractuele relatie in afwijking van art. 4 lid 1/art. 4 lid 2 met ingang van het moment waarop de prijs/prijzen wordt/worden verhoogd schriftelijk op te zeggen. Deze opzegging moet binnen 14 dagen na de aankondiging vanuit OW worden gedaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de prijsverhoging(en) te hebben geaccepteerd.
Onwise - We are On it Onwise - We are On it